1. Peamaja ja saunamaja kasutus algab saabumise päeval alates 14.00, väljaregistreerimine lahkumispäeval hiljemalt kell 12.00. Varasem saabumine ja hilisem lahkumine on kokkuleppel.
 2. Tünnivanni kütmise õigus on ainult puhkekeskuse personalil, kui ei ole kokkulepitud teisiti.
 3. Toitlustamine, majutus, saun ja muud aktiivsed tegevused toimuvad ainult ettetellimise korras.
 4. Puhkekeskuse ruumide ja territooriumi üleandmisega loetakse, et Küla Villa puhkekeskuse ja kliendi vahel on sõlmitud mitteeluruumide üürileping, mille täitmise eest vastutab puhkekeskuse üürinud isik (klient).
 5. Klient peab hoolitsema selle eest, et kõik tema poolt üritusele kutsutud või üritusele lubatud isikud täidavad kodukorra nõudeid. Puhkekeskuse ees vastutab kõigi selliste isikute käitumise ja selle tagajärgede eest klient.
 6. Ürituse kontrolli alt väljumisel, vandalism, korrale mitte allumine või muu selline tegevus annab omanikule õiguse üritus koheselt lõpetada ilma tagasimakseid tegemata.
 7. Kahjustuste tekkimisel ehitistele, rajatistele, haljastusele või muule tellija käsutusse antud sisustusele peab tellija korvama kahjud vastavalt omaniku poolt esitatud arvele.
 8. Peale 23.00 algab öörahu ning muusika ja muu heli peab olema nii vaikselt, et ei häiriks teisi kliente ja ümberkaudseid elanikke, kui ei ole eelnevaid sõlmitud erikokkuleppeid
 9. Lemmikloomade toimetamine puhkekeskuse territooriumile on lubatud üksnes keskuse personali eelneva kooskõlastuse olemasolul. Loomaomanik või -saatja kohustub hoolitsema selle eest, et loom ei ohustaks ega häiriks keskuses viibivaid inimesi ning ei kahjustaks keskuses asuvat vara, samuti koristama looma poolt tekitatud mustuse.

Puhkekeskuse majades ja territooriumil on KEELATUD:

 1. Kanda külm- ja tulirelvi jt teistele ja endale ohtlikke esemeid, pürotehnilisi vahendeid, narkootilisi ja psühhotroopseid aineid.
 2. Suitsetamine, v.a selleks spetsiaalselt ette nähtud kohtades, suitsukonide mahaloopimine.
 3. Siseruumides on keelatud teha vesipiipu ja e-sigaretti.
 4. Prügi maha viskamine.
 5. Hoone, mööbli, sisustuse, nõude ja muu inventari lõhkumine (trahv vastavalt tekitatud kahjule).
 6. Ümber tõsta omavoliliselt tubade sisustust, trahv 50 eurot.
 7. Hoone sisustuse ja muu inventari (sh kööginõude) väljaviimine majast.
 8. Igasugune teisi häiriv ning ennast ja teisi ohtu seadev tegevus. Selle vältimiseks on puhkekeskuse personalil õigus häirijat ja/või ohtu seadjat korrale kutsuda ja/või puhkekeskusest ning selle territoorumilt välja saata.
 9. Omavoliliselt teha lõkkeid ja välikaminas tuld
 10. Sauna kütmise õigus on ainult puhkekeskuse personalil kui ei ole kokkulepitud teisiti.

Pea- ja saunamajas ning territooriumil TULEB:

 1. Igal külastajal järgida Eesti Vabariigi seadusandlust, politsei ja/või puhkekeskuse personali seaduslikke korraldusi.
 2. Igal külastajal tuleb hoida puhtust ja korda.
 3. Kasutada puhkekeskuse ruume, mööblit, nõusid vastavalt kasutusotstarbele.
 4. Tulekahju, pommiähvarduse vms ohu korral teavitama sellest viivitamatult päästeametit (112), politseid (112) või puhkekeskuse personali.

Puhkekeskus ei ole kohustatud kompenseerima kliendile kahjusid või kulusid, mis on tekitatud looduslikest tingimustest. Samuti ei vastuta Küla Villa personal külaliste isiklike asjade kaotsimineku, kahjustamise või hävimise eest

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi toetus

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi toetus