Kodukord ja rendileping

 1. KülaVilla ruumide ja territooriumi rendileping rendileandja ja rentniku vahel sõlmitakse suusõnaliselt ja kinnitatakse arve tasumisega. Arve tasumisega kinnitab rentnik, et on teadlik ja vastutab 100% rendile antud vara eest, iseenda ja tema külaliste tervise eest, mistahes õnnetuse korral.
 2. KülaVilla kasutus algab saabumise päeval alates 14.00 ja kasutus lõpeb lahkumispäeval hiljemalt kell 12.00. Varasem saabumine ja hilisem lahkumine on võimalik ainult erikokkuleppel.
 3. Tünnivanni kütmise õigus on ainult puhkekeskuse personalil.
 4. Toitlustamine ja aktiivsed tegevused tuleb eelnevalt ettetellida.
 5. Rentnik peab hoolitsema selle eest, et kõik tema poolt üritusele kutsutud ja lubatud isikud täidavad kodukorra nõudeid.
 6. Rentnik vastutab tekkinud kahju eest ja hüvitab selle rendileandjale isiklikult.
 7. Ürituse kontrolli alt väljumisel, vandalism, korrale mitte allumine või muu selline tegevus annab rentnikule õiguse üritus koheselt lõpetada ilma tagasimakseid tegemata.
 8. Rendileandjal (KülaVilla personalil) on õigus olenemata kellaajast siseneda KülaVilla ruumidesse (v.a. magamistubadesse) kui on selleks tekkinud vajadus.
 9. Kahjustuste tekkimisel ehitistele, rajatistele, haljastusele või muule tellija käsutusse antud inventarile peab tellija korvama kahju vastavalt tekitatud kahju suurusele ja lisakulutustele, mis on sellega seotud.
 10. Lemmikloomade toimetamine KülaVilla territooriumile on lubatud üksnes keskuse personali eelneva kirjaliku kooskõlastuse olemasolul. Loomaomanik või -saatja kohustub hoolitsema selle eest, et loom ei ohustaks ega häiriks keskuses viibivaid inimesi ning ei kahjustaks keskuses asuvat vara, samuti koristama looma poolt tekitatud mustuse.

KülaVilla territooriumil on KEELATUD:

 1. Kanda külm- ja tulirelvi jt teistele ja endale ohtlikke esemeid, pürotehnilisi vahendeid, narkootilisi ja psühhotroopseid aineid.
 2. Suitsetamine, v.a selleks spetsiaalselt ette nähtud kohtades, suitsukonide mahaloopimine.
 3. Siseruumides on keelatud teha vesipiipu ja e-sigaretti.
 4. Prügi maha viskamine.
 5. Hoone, mööbli, sisustuse, nõude ja muu inventari lõhkumine
 6. Ümber tõsta omavoliliselt tubade sisustust.
 7. Igasugune teisi häiriv ning ennast ja teisi ohtu seadev tegevus. Selle vältimiseks on KülaVilla personalil õigus häirijat ja/või ohtu seadjat korrale kutsuda ja/või puhkekeskusest ning selle territoorumilt välja saata
 8. Omavoliliselt teha lõkkeid ja välikaminas tuld

KülaVilla territooriumil TULEB:

 1. Igal külastajal järgida Eesti Vabariigi seadusandlust, politsei ja/või puhkekeskuse personali seaduslikke korraldusi.
 2. Igal külastajal tuleb hoida puhtust ja korda.
 3. Kasutada ruume, mööblit, nõusid vastavalt kasutusotstarbele.
 4. Tulekahju, pommiähvarduse vms ohu korral teavitama sellest viivitamatult päästeametit (112), politseid (112) retnikku.

PS! Rendileandja ei ole kohustatud kompenseerima rentnikule kahjusid või kulusid, mis on tekitatud looduslikest tingimustest. Samuti ei vastuta rendileandja isiklike asjade kaotsimineku, kahjustamise või hävimise eest ja rentniku ning tema külaliste tervisekahjustuste eest.

Laadi alla Külavilla rendileping digiallkirjastamiseks

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi toetus

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi toetus

Tutvu villaga läbi
VIRTUAALTUURI